ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรีเข้าแสดงความยินดีอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ศาลแพ่งธนบุรี

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรีเข้าแสดงความยินดีอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ศาลแพ่งธนบุรี
คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรีเข้าแสดงความยินดีอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ศาล เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี เข้าแสดงความยินดี นายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี นายทิวิบูลย์ ปราการพิลาศ นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา นางระวีวรรณ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และนางสาวนิดพา ศรีพัฒนพรกุล นางสาวขวัญชนก สุขโข นายประทีป ธนศานติ นายสันติ ฉ่ำแฉล้ม ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ศาลแพ่งธนบุรี แพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ