ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” Thon Buri Civil Court held an opening the ceremony of mediation

ศาลแพ่งธนบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” Thon Buri Civil Court held an opening the ceremony of mediation
ศาลแพ่งธนบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” Thon Buri Civil Court held an opening the ceremony of mediation เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายประมุข ทัศนปริชญานนท์ เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาลและได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล ณ หอประชุมใหญ่ชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ