ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน วันรพี ประจำปี พ.ศ.2561Thon Buri Civil Court took part in a wreath laying ceremony and paid homage to HRH Krom Luang Ratchaburi Direkrit on the occasion of Rapee Day of the Year B.E.

ศาลแพ่งธนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน	วันรพี ประจำปี พ.ศ.2561Thon Buri Civil Court took part in a wreath laying ceremony and paid homage to HRH Krom Luang Ratchaburi Direkrit on the occasion of Rapee Day of the Year B.E.
ศาลแพ่งธนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน วันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 Thon Buri Civil Court attended the Wreath Laying Ceremony on Raphi's Day at the statue of Prince Raphi Patthanasak, the Thai Bar Association, to commemorate this occasion and pay tribute to him on August 7, 2018. เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี มอบหมายให้ นางอุบลรัตน์ อินทรกุล นายนิธิศิษฐ์ ธำรงเลิศสกุล นายพิเชษฐ์ วังศานุตร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และนายประมุข ทัศนปริชญานนท์ เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี นำคณะข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ