ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ตามโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาองค์กร Thon Buri Civil Court visited the Theppadungporn Coconut Co.,Ltd. for the purpose of external agency visit project in order to develop the organization

ศาลแพ่งธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ตามโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก	เพื่อพัฒนาองค์กร 	Thon Buri Civil Court visited the Theppadungporn Coconut Co.,Ltd. for the purpose of external agency visit project in order to develop the organization
ศาลแพ่งธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ตามโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาองค์กร Thon Buri Civil Court visited the Theppadungporn Coconut Co.,Ltd. for the purpose of external agency visit project in order to develop the organization เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม 2561 เวลา ๐๙.๐0 นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งธนบุรี นำคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด โรงงานกะทิชาวเกาะ ตามโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาองค์กร โดยเข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการองค์กร ชมวีดิทัศน์ภาพรวมของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องและพบเห็นประสบการณ์ใหม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประยุกต์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานของศาลแพ่งธนบุรี ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแพ่งธนบุรี ณ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ