ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลแขวงธนบุรี เข้าศึกษาดูงานการยื่นคำฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลแขวงธนบุรี  เข้าศึกษาดูงานการยื่นคำฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลแขวงธนบุรี เข้าศึกษาดูงานการยื่นคำฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดปทุมธานีและศาลแขวงธนบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการให้บริการการยื่นคำฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในการนี้ มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และหัวหน้ากลุ่มงานให้การต้อนรับคณะดูงาน พร้อมอธิบายขั้นตอนระบบงานการยื่น คำฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)


เอกสารแนบ