ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๔๕ นาฬิกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี มอบหมายให้นางสุวรรณา นาคะรัศมี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาล แพ่งธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงาน ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ข้อพิจารณาเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การบังคับคดีตาม คำพิพากษา)” ให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร อัยการ กรมบังคับคดี ทนายความ ฝ่ายกฎหมายธนาคาร และผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี ณ ห้องเดอะ ริเวอร์ ชั้น ๑ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๔๕ นาฬิกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี มอบหมายให้นางสุวรรณา นาคะรัศมี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาล แพ่งธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงาน ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ข้อพิจารณาเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การบังคับคดีตาม คำพิพากษา)” ให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร อัยการ กรมบังคับคดี ทนายความ ฝ่ายกฎหมายธนาคาร และผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี ณ ห้องเดอะ ริเวอร์ ชั้น ๑ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ