ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๔๕ นาฬิกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี มอบหมายให้นางอุบลรัตน์ อินทรกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนของศาลแพ่งธนบุรี โดยมีนายพิชัย ศรีไทย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “รู้กฎหมายได้ประโยชน์” และนายปกรณ์ แต้ประจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมราชโมลี โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ