ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี โดยมีนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท นางสุวรรณา นาคะรัศมี รองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท นายปกรณ์ แต้ประจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี และนายพิชัย ศรีไทย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประนีประนอมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ