ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีเปิดให้บริการการยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

ศาลแพ่งธนบุรีเปิดให้บริการการยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ศาลแพ่งธนบุรีเปิดให้บริการการยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Filing) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีจัดพิธีเปิดการยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยได้รับเกียรติจากนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกัน และนายสาโรช ทาสวัสดิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และนายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ