หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

51

ศาลแพ่งธนบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อราชการ โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จาก เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมไปยังศาลทั่วประเทศ The Thon Buri Civil Court attended a meeting in order to coordinate the official issues via video streaming broadcast by the Secretary-General of the Office of Judiciary to the Courts of Justice nationwide. เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นางไพรวัลย์ รัตนมา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งธนบุรี หัวหน้าส่วน และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อราชการ โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ไปยังศาลทั่วประเทศ และในเวลา ๙.๐๐ -๙.๓๐ นาฬิกา ประชุมทางไกลผ่านจอภาพห้องประชุมเสมือน (Conference Room) โดยมีสำนักงานศาลยุติธรรมภาค ๑ จำนวน ๓๘ หน่วยงาน ศาลชั้นต้นในกรุงเทพ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี
อ่านข่าว